Concurs Stil de Viață Sănătos

bread-breakfast-delicious-eating-healthy-egg-yolk-eggs-1552771-pxhere.com_

Concursul s-a desfasurat pe pagina noastra de Facebook.

Cei cinci castigatori au fost anuntati in 27 iunie.

Regulamentul concursului nostru

 

Perioada: iunie 2019

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS este organizat de Societatea Romana de Pediatrie Sociala, (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în Cluj-Napoca, strada Crisan nr. 5.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada concursului pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a modifica prezentul regulament şi de a anunţa acest lucru public prin accesarea paginii de Facebook https://www.facebook.com/HealthyChildhoodRO/

Promoția nu este în niciun fel sponsorizată, susținută, administrată de, sau asociată cu Facebook.

Singurul canal de desfășurare a concursului este Facebook, pe pagina https://www.facebook.com/HealthyChildhoodRO/

 

Orice modificare adusă prezentului regulament va face obiectul unui act adiţional. Atât regulamentul, cât şi eventualele acte adiţionale prin care va fi modificat vor fi disponibile în mod gratuit oricărei persoane interesate şi se vor găsi la sediul Organizatorului din Cluj-Napoca, putând fi obţinute ca urmare a transmiterii unei solicitări scrise datate şi semnate sau în format electronic prin accesarea paginii https://www.facebook.com/HealthyChildhoodRO/

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei concursului, va face parte integrantă din Regulament. Modificările produc efecte în termen de o zi de la data autentificării actului adiţional.

DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

Concursul este organizat şi se desfăşoară în perioada 4 iunie 2019-25 iunie 2019, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe pagina de facebook a organizatorului.

DREPT DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa doar persoane fizice, cu varsta de maxim 18 ani, cu domiciliul stabil în România, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

Nu pot participa la acest concurs angajaţii și colaboratorii Organizatorului, şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Concursului, soţii, soţiile şi rudele de gradul întâi (părinţi, copii) ale persoanelor enumerate anterior.

Pentru ca participantii eligibili pentru acest concurs sunt persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui sau parintelui, incluzând semnarea de către reprezentant legal a unei declaraţii, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plată oricăror daune sau pretenţii de orice natură, legate de premiul şi de participarea persoanei respective la acest concurs. Se va semna de catre reprezentantul legal o declarație de acceptare a premiului în numele și pentru minorul câștigător al premiului

MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CONCURS

În vederea participării la concurs, Participanţii trebuie să parcurgă paşii de mai jos :

Sa trimita la email proiectHC@gmail.com sau pe Facebook Messenger, o fotografie care prezinta un fel de mancare sanatos si sa descrie reteta, cu o scurtă descriere. Fotografiile vor fi publicate, apoi, pe pagina de Facebook al proiectului, într-un album special.

Participantul trebuie sa se asigure ca deține drepturile legale pentru fotografiile transmise și că îi cedează ultimului dreptul de folosință cu privire la conținut, pentru comunicare publică, distribuire, editare, reproducere integrală sau parțială, opere derivate etc. , în mod gratuit (neremunerat), pentru derularea concursului. Totodată, să se asigure că deține acordul persoanelor expuse în fotografii, pentru comunicarea publică.

Participantul se obligă să despagubească Organizatorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de fotografiile puse la dispozitia Organizatorului in cadrul concursului şi ii)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare este solicitată de către Organizator.

Să dea LIKE la pagina noastră și sa invite prietenii să voteze fotografia, tot cu un LIKE, până la termenul limita anunțat pentru fiecare runda.

Cele 5 fotografii si retete castigătoare vor fi cele cu cele mai multe likeuri, si vor fi anuntate in data de 25 iunie.

In cazul castigarii concursului, castigatorul va semna un proces verbal de primire pentru premiu castigat, cate o 1 boxa portabila Aukley, un total de 5 boxe.

Dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a lua măsurile legale pe care le consideră necesare cu privire la respectivele persoane, pe baza dovezilor existente. Inclusiv, își rezerva dreptul de a nu acorda premiul respectiv, Organizatorul nefiind răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii la concurs in conditiile neadecvate mentionate anterior.

În cadrul concursului, un participant poate caștiga maxim 1 premiu .

PREMIILE OFERITE ÎN CONCURS În cadrul prezentului concurs fiecare participant are şansa de a câştiga, o boxa portabila Aukley, un total de 5 boxe.

Valoarea maximă totală comercială a premiilor oferite în cadrul concursului este de 449,95 lei, TVA inclus

În cadrul acestui concurs nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și/sau servicii. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor, neputând transfera dreptul lui către alte persoane. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare ale concursului sunt cu titlu exemplificativ.

În cazul refuzului vreunui Participant de a beneficia de premiu (prin refuz însemnând că respectivul Participant nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau manifestă o atitudine similară etc.) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Numele și prenumele câștigătorului cât și premiul câștigat vor fi publicate, în termen de maxim 14 zile lucratoare de la data validării, pe pagina de Facebook

REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Anunțarea posibililor câștigători se va face în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data închiderii etapei de concurs, de către un reprezentant al Organizatorului, la emailul cu care posibili câștigători s-au înscris în Concursul. Aceștia vor fi informați în legătură cu premiul câștigat.

Dacă, din motive independente de voința organizatorului, posibilul câștigător nu poate fi contactat în condițiile stabilite, se va apela la rezerva și anume la următorul (următorii) plasați în ordinea numărului de like-uri.

În urma validării pe email, potențialii câștigători vor trebui să confirme participarea la concurs.

Pentru validarea premiului, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere potențialilor câștigători o copie scanată a actului de identitate a castigatorului sau a printelui/tutorelui, care este pusa la dispozitia Organizatorului in scop de identificare, pentru acordarea premiului si intocmirea Procesului Verbal de predare-primire a premiului.

TAXE ŞI IMPOZITE

Cheltuielile de intrare in posesia premiului (ex. deplasare, curierat) sunt in sarcina Participantului.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului și eventualele acte adiționale prin care va fi modificat sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga durată a campaniei, în oricare dintre urmatoarele modalități: – în format electronic, prin accesarea paginii de facebook – în format fizic printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului;

Participarea la aceast concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceast concurs, participanții declară că au luat la cunoștință, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament pe care le acceptă ca atare.

Participarea la aceast concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători, nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

Eventualele contestații vor fi luate în considerare pe perioada concursului și timp de 10 (zece) zile dupa declararea fiecarui castigator al rundelor. Orice contestații făcute sau sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile:

  • REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în continuare „GDPR”);

– Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

  • Codului Civil român, precum si a tuturor actelor normative în vigoare care se aplică derulării acestui concurs.

Prin înscrierea în Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele acestora.

Inscrierea în Concurs, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colectează sunt: nume, prenume, email, semnătura , imaginea (fotografia) si CNP-ul (doar în cazul câștigătorilor).

Operatorul datelor personale (denumit în continuare „Operatorul”) enumerate la art. 10.3 de mai sus este Organizatorul Concursului.

Scopul colectării și prelucrării datelor personale menționate la art. 10.3 de mai sus îl reprezintă: înscrierea în Concurs, derularea Concursului, validarea câștigătorului, atribuirea premiului, înmânarea premiului (direct sau prin curier rapid), beneficierea de premiul câștigat, soluționarea eventualelor reclamații referitoare la derularea Concurs, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum și îndeplinirea de către Organizator și Împuterniciți a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor personale menționate la 10.3 de mai sus îl constituie concursului adresat de către Organizator publicului larg, acceptată de către participanți prin înscrierea voluntară, iar temeiul legal îl reprezintă art. 6 alin. (1), literele a) si b), c) si f) din GDPR.

În afară de Operator, prin Împuternicit, nu există alte categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Concursului.

Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi păstrate exclusiv pe durata Concursului, urmând ca acestea să fie șterse din bazele de date ale Organizatorului și Împuternicitului după scurgerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea Concursului, cu excepția cazurilor în care pentru îndeplinirea unor obligații legale, a unor interese legitime ale Operatorului și/sau ale Împuternicitului sunt necesare durate mai mari de păstrare.

Datele cu privire la câștigători colectate în virtutea prezentului Concurs sunt stocate de către Operator pentru o perioadă care nu va depăși prevederile impuse de legislația în domeniu, luându-se ca reper maxim termenul general de prescripție de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar în cazul datelor necesare pentru evidențele contabile, 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare.

Furnizarea de date cu caracter personal efectuată în virtutea prezentului Concurs reprezinta o obligație contractuală (contractul, în acest caz, fiind reprezentat de relația dintre Organizator și participant ca urmare a înscrierii voluntare a acestuia în Concurs), participantul fiind obligat să furnizeze datele personale întocmai pentru a putea participa la Concurs, dar și o obligație legală, Organizatorul fiind obligat să solicite date personale pentru a respecta obligațiile impuse de legislație în vigoare (cum ar fi, dar fără a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilității nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață). În cazul nerespectării acestor obligații contractuale și legale, persoanele doritoare nu se vor putea înscrie în concurs.

Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le conferă Participanților și câștigătorului, în calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):

  1. Dreptul de acces la date

(1) Orice Persoana Vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionată la Secțiunea 1 din Regulament.

(2) Persoana Vizată are acces la urmatoarele informații: (a) scopurile prelucrării; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; (h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) Operatorul furnizează gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care Persoana Vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

  1. Dreptul la rectificare : se referă la corectarea, fară întârzieri nejustificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizată. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
  2. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) Persoana Vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) Persoana Vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale,
  3. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri: (i) Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor; (ii) prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 9 (iv) Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective. În cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Operator și/sau Împuterniciții acestuia doar în anumite scopuri.
  4. Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care pe parcursul derulării concursului și a efectelor acesteia Organizatorul se schimbă, Persoana Vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a transmis Organizatorului inițial într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a solicita transmiterea directă a acestor date noului organizator, fără obstacole din partea Organizatorului inițial.
  5. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o masură semnificativă. Cele menționare anterior nu se aplică dacă prelucrarea automată este necesară încheierii sau executării unui contract cu Organizatorul, dacă Organizatorul are o autorizație în acest sens și dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod explicit.
  6. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația particulară a Persoanei Vizate în orice moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. În cazul exercitării obiecțiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formulează obiecțiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.
  7. Dreptul de a formula plângere: Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legatură cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.

Toate drepturile enumerate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Organizatorului, menționat în preambul

ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta anticipat în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Dacă o situație de forță majoră și/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil.

Organizatorul, dacă invocă forța majoră și/sau caz fortuit, este obligat să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Concursul poate înceta în momentul finalizării stocului de premii alocat.

CLAUZE DIVERSE

Dreptul de proprietate asupra premiului aparţine în exclusivitate câştigătorului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

– Înregistrările trimise în afara perioadei concursului ;

– Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii în vederea contactării și atribuirii premiului;

– Imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de premiu din motive ce nu țin de Organizator;

– Situațiile în care Organizatorul nu va putea contacta participanții la concurs, in conditiile in care acestia nu vor raspunde la comunicarea transmisa pe email;

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în concurs. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă înscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea din concurs.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat.

 

Pagina noastră de Facebook 

Contul nostru de Twitter

Primele 5 cele mai votate rețete vor câștiga premii foarte interesante!